sk-soft Bt

Munkaerő - közvetítés


operátor munkák, szakmunkák, egyéb munkák

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


A jelen adatvédelmi szabályzat célja:

Az érintettekkel közölje az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját,
hogy az adatkezelés személyes hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy még az
adatkezelés előtt tájékoztatást nyújtson az érintettek részére az adatkezeléssel
kapcsolatos tényekről, jogokról, kötelezettségekről.


Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak

1. Fogalmak:
- Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -
közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet.
- Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő-
kezeléséhez.
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik.
- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes
adatok feldolgozását végzi.
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.. Az adatkezelő:
Cégnév: "sk-soft" Bt.
Székhely (postázási cím is egyben): 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 8.
Cégjegyzékszám.: 07 06 004499
Adószám: 22057804 2 07
Munkaerő – közvetítési tevékenység nyilvántartásba vételi száma:
FE/12/1532-2/2017.
E-mail: fixjob1@gmail.com vagy racz.andrea@sk-soft.hu
Telefon: +36 30 847 5430

"sk-soft" Bt.tevékenysége a munkaerő-közvetítésre terjed ki.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok
alapján történik:
- Európai Unió és a Tanács által elfogadott (EU) 2016/679 rendelete a személyes
adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más
néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation).

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény ("Infotv.");

- a magán munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet").

Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy
elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja
alapján).

3. Adatkezelés célja
Munkaerő-közvetítés esetében az adatkezelés célja, hogy segítse az álláskeresők és
a munkát kínálók egymásra találását. Az Ön által pályázóként benyújtott
álláspályázat részét képező személyes adatok kezelése abból a célból valósul meg,
hogy az „sk-soft” Bt. által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység
eredményeképpen Ön munkaviszonyt létesítsen, ideértve a munkaviszony
létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos
adatkezelést is.

4. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés, valamint az esetleges adattovábbítás jogalapját az Ön kifejezett
hozzájárulása képezi.
Amennyiben pályázati anyagában különleges személyes adat is szerepel (pl.
egészségi állapot), amelynek kezeléséhez az Infotv. az Ön írásbeli hozzájárulását
követeli meg, különleges személyes adatait az Adatkezelő csak írásbeli
hozzájárulása esetében kezeli.

Amennyiben személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli
kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben az Ön
hozzájárulását kéri, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósításához -
különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, munkaviszony
létesítése- harmadik személy adatkezelőnek -így különösen az Adatkezelővel
szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek- csak az Ön előzetes
megkeresése, tájékoztatása és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja, ide nem
értve a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.


5. Kezelt adatok köre

A munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre:
a) vezetéknév
b) keresztnév
c) születési név
d) születési hely és idő
e) állampolgárság
f) bejelentett lakóhely
g) tartózkodási hely (levelezési cím)
h) családi állapota
i) eltartott gyermekek száma
j) e-mail cím
k) telefonszám (mobil, vezetékes)
l) tanulmányokra vonatkozó adatok
m) előző munkahelyekre, munkakörökre vonatkozó adatok
n) idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
o) megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
p) egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például
referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység,
bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az
ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen. Lehetőség
van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami
teljesen önkéntes. Adatkezelő semmilyen módon sem ellenőrzi az ezzel
kapcsolatban megadott információk helytállóságát. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy
a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a munkáltatók kedvezményekre
lehetnek jogosultak, ezért adott esetben ez az információ releváns lehet a
kiválasztási folyamat során. A megváltozott munkaképességgel
kapcsolatos információk a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges
adatnak minősülhetnek, amelyek kezeléséhez Önnek külön írásos hozzájárulást kell
adnia a Szolgáltatónak.

Amennyiben Ön ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, amelyet valaki más állított ki
(pl. korábbi munkaadója), akkor az Ön feladata, hogy beszerezze a kiállító személy
hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.
Amennyiben ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, akkor Ön szavatol azért, hogy
ezt a hozzájárulást beszerezte. Munkaerő-közvetítő bármikor kérheti Önt arra, hogy
ezt igazolja, és ha ennek Ön nem tud eleget tenni, vagy ha a munkaerő-közvetítőnek
bármilyen kétsége merül fel ennek helytállóságával kapcsolatban, akkor saját
mérlegelése alapján az ajánlást vagy a referenciát eltávolíthatja (törölheti vagy
zárolhatja) vagy akár az Önre vonatkozó adatok összességét is törölheti.

6. Adatkezelés időtartama

Ön bármikor kérhet tájékoztatást kezelt adatairól. Kérheti adatainak törlését, helyesbítését,
korlátozását, zárolását e-mail-ban, postai úton, telefonon. Bármikor élhet az adatkezelésre
vonatkozó visszavonási jogával, adathordozáshoz való jogával.

6.1 Adatok tárolása
Adatok tárolásának módja: elektronikus és papíralapú.

6.2 Adatkezelés időtartama
Munkaerő-közvetítés céljára az elektronikusan tárolt személyes adatokat az adatkezelés megkezdésétől
számított maximum 2 évig kezeljük.

A munkaviszony létesítése szempontjából nem releváns jelentkezéseket (pl.: a jelentkező lakó- vagy tartózkodási
helyéről a munkavégzés helye nem elérhető, nem tudunk a jelentkező igényeinek megfelelő munkakört ajánlani, stb.)
és a jelentkezésekhez kapcsolódó adatokat Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számított 6 hónapon belül törli.

A papíralapon tárolt adatokat Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számított 2 hónapon belül megsemmisíti.

6.3 Címzettek
A kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói
ismerhetik meg. Érintett pályázati anyagát kizárólag Megbízóinknak, az Érintett beleegyezésével továbbítjuk.
A beleegyezés történhet a kapcsolat felvételekor, vagy azt követően elektronikus, írásos, vagy telefonos egyez-
tetés eredményeképpen.

7. Érintett jogai és igényérvényesítési lehetőségei

Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási
jogával. Érintetteknek az alábbi jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsák.

Hozzáféréshez való jog:
Érintett jogosult Adatkezelőtől visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e. Ha folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő informáci-
ókhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatfor-
rásokra vonatkozó információ; a döntéshozatal ténye.

Helyesbítés joga:
Kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegé-
szítését.

Törléshez való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint:
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.
A személyes adatok törlése kérhető e-mail-ban, postai úton, telefonon. A törlés a kérelem kézhezvételétől (vagy a
telefonos kérelemtől) számított 8 munkanapon belül történik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja,
és/vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Adatkezelő word vagy excel formátumban teljesíteni az érintett
ilyen kérését.

Visszavonás joga:
Érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visz-
szavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha azt tapasztalja, hogy
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő., az adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.


Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai
sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő
székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszékhez fordulni.
8. Adatok biztonsága

Adatkezelő biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő
technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával.
Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatok tárolásának helye Adatkezelő székhelye.
Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektro-
nikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi.


9. Adatvédelmi incidens kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által
kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a
személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan
vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy
megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Aki adatvédelmi incidenst észlel munkája során, azt köteles haladéktalanul
bejelenteni. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi
incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására
jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és
kezeléséhez szükséges intézkedésekre a Társaság döntésre jogosult vezetője
részére. Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megtett intézkedésekről és
azok eredményéről az adatok kezeléséért vagy az adatvédelmi incidens elhárításáért
felelős személy az intézkedések végrehajtását követő 3 munkanapon belül köteles
az adatvédelemért felelős személyt tájékoztatni. Az adatvédelemért felelős személy
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az
adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem
tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig
további indokolatlan késedelem nélkül részletekben is közölni lehet. A NAIH részére
történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:
- az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és
kategóriája;
- adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége;
- az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
- a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére,
elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelemért felelős személy az adatvédelmi incidens vizsgálata
során azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erről
haladéktalanul tájékoztatja a Társaság döntésre jogosult vezetőjét. Adatkezelő az
adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket. A
tájékoztatás közzététele az adatvédelemért felelős személy feladata.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást
vezet. A nyilvántartás vezetése az adatvédelmi felelős feladata. A nyilvántartás az
alábbi adatokat tartalmazza:
- az érintett személyes adatok köre;
- az érintettek köre és száma;
- az adatvédelmi incidens időpontja;
- az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
- az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens
észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

10. Adatfeldolgozók listája:

Tárhely szolgáltató: ICON MÉDIA Kft.

Pénzügyi szolgáltató: Erste Bank Hungary Zrt.
Érintett adatok: átutalásos fizetés esetén a név, cím, bankszámlaszám, egyes esetekben adószám

Postai szolgáltatás: Magyar Posta Zrt.
Érintett adatok: levélküldés esetén a név és postázási cím

Online számlázó program: KBOSS.hu Kft.
Érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok.

Könyvelés: Év-A-Dó-98 Kft.
Érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok. Adatkezelés időtartalma a számviteli törvény szerint.

11. Üzleti Partnerek adatainak kezelése

Cégünk Üzleti Partnereknek nyújt munkaerő-közvetítési szolgáltatást.
Üzleti Partnereink kapcsolattartó adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:
A személyes adatok kezelője: „sk-soft” Bt.
Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése.
Az adatkezelés jogalapja: az Üzleti Partnerrel kötött szerződés teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím, postázási cím).
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállásáig.
Érintett jogai: kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
pontosítását. Kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát (melyet Adatkezelő word vagy
excel formátumban tud teljesíteni).

Módosítva:2019.március 19.